Zukünftige Termine

14.08.2018 - Neuchâtel (CH) - Musée d'art et d’histoire

Tanz & Lebensfreude

Cembalowerke des europäischen Barock

John Bull, Pieter Cornet, Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann, Johann Philipp Krieger, Johann Jacob Froberger, Louis & Francois Couperin, François d'Agincourt & Jean-Philippe Rameau

Peter Waldner - Cembalo (Johannes Ruckers der Jüngere, Antwerpen 1632 - Grand ravalement, Paris 1745)

Zurück